Консультація
Заходи

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

JK LAW, далі іменоване «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, далі іменується «Замовник», замовити надання юридичних послуг, розміщених на сайті Виконавця, далі іменуються «Послугами».

Оформляючи замовлення на Сайті, Замовник добровільно підтверджує прийняття викладених нижче положень:

Визначення термінів:

JK LAW – Фізична особа – підприємець Курило Юлія Володимирівна, ідентифікаційний код 2776600181, місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, будинок 37В, квартира 324; електронна пошта: welcome@jklaw.pro.

Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет, сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів (Замовників) та розміщуються за адресою: https://www.jklaw.pro/, включаючи всі його веб – сторінки.

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція JK LAW, що стосується укладення електронного договору надання послуг на визначених JK LAW умовах.

Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем, шляхом заповнення та надсилання Виконавцю відповідної форми (реєстрації) для отримання послуги, що розміщена на Сайті. 

Замовник – будь-яка особа, яка акцептувала публічну оферту.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Замовника на здійснення купівлі обраної ним Послуги.

Реєстрація –заповнення Замовником відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Сторони – Виконавець та Замовник.

Послуга – послуга з консультації, найменування та/або опис яких розміщено на Сайті; інформаційна послуга.

Інформаційна послуга – в розумінні цього договору є Вебінар, Семінар, Інтенсив, Практикум, які надаються Виконавцем на умовах даної Оферти.

Вебінар – відеозапис Семінару (Інтенсиву, Практикуму тощо), онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас, або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій. Доступ до Вебінару Замовник отримує у вигляді персонального посилання яке дозволяє його перегляд безпосередньо в мережі інтернет та/або його скачування у вигляді відеофайлу на комп’ютер Замовника.

У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на Сайті https://www.jklaw.pro/ є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним і повним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається заповнення реєстраційної форми за адресою https://forms.amocrm.ru/mrxxcz та 100% оплата вартості послуги.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статті 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої Сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга Сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з Сайту Виконавця.

1.6. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

1.8. Виконавець здійснює надання Послуг через Сайт та за допомогою додатку Zoom, інших web-технологій.

1.9. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику Послугу з консультації, яка полягає у наданні доступу до усного спілкування з Виконавцем з метою отримання Послуги з консультації в обраний Замовником день та час або інформаційну послугу у визначений на Сайті день та час або її відеозапис, у порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник приймає та оплачує її.

2.2. Детальний опис послуг розміщується на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Актуальні ціни на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.

3.2. Розрахунки між Сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті.

3.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості послуг на умовах передоплати, крім випадків, якщо інші способи оплати вказані на Сайті.

3.4. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику, у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуги у порядку та строки, визначені цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Замовнику послуги, передбачені цим Договором в режимі реального часу або шляхом надання доступу до Інформаційної послуги. Виконавець надсилає Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації інформацію, яка містить посилання на конференцію в додатку Zoom та / або інструкцію для отримання послуги.

4.2. Не пізніше, ніж за 2 години до надання послуги Виконавець надає Замовнику посилання, за яким надається доступ до послуги або направляє інструкцію для отримання послуги.

4.3. Якщо Замовник не отримав посилання, за яким надається доступ до послуги, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: welcome@jklaw.pro.

4.4. Доступ до Послуги діє протягом часу, вказаному на Сайті та припиняється після закінчення / спливу строку та/або часу, вказаного на Сайті та оплаченого Замовником.

4.5. У випадку, якщо Замовник протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця, зокрема не перейшов за посиланням, за яким здійснюється надання послуги, у відповідний час та день надання послуги, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а надання послуги не переноситься на інший строк.

4.6. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті та/або обраний Замовником, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.

4.7. Послуга вважається наданою: щодо послуги з консультації – після спливу часу та/або завершення послуги з консультації; щодо інформаційної послуги – після часу її завершення, а у випадку надання послуги у вигляді направлення посилання на інформаційну послугу, в момент направлення відповідного посилання Замовнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право у будь-який час в рамках дії договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами та безоплатно отримувати від JK LAW вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг на Сайті. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою електронного листування.

5.2. Замовник має право на своєчасне і якісне отримання Послуг.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.

5.3.2. Належним чином виконувати усі умови цього Договору.

5.3.3. Використовувати технічні можливості Сайту виключно в законних цілях.

5.3.4. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту.

5.3.5. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті для взаємодії з Сайтом.

5.3.6. Використовувати усі матеріали, що отримані в результаті надання Послуг виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.

5.3.7. Ознайомитися із змінами та доповненнями до цього Договору.

5.3.8. Надати Виконавцю інформацію на його запит (усно або письмово засобами електронної пошти, месенджерів, додатку Zoom), яку Виконавець буде вважати необхідною для виконання зобов’язань за цим договором.

5.3.9. Самостійно та за власний рахунок забезпечити себе можливістю отримання Послуг за допомогою мережі Інтернет та визначених цим Договором додатків, належних технічних умов для персонального комп’ютера. Відеозапис Послуги не може бути опублікований та Замовник не має право надавати доступ до Послуги третім особам.

5.3.10. Не здійснювати поширювати відео-, аудіозапису Інформаційної послуги, послуги з консультації у будь-який спосіб; не поширювати матеріали Інформаційної послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови; не використовувати в комерційних цілях отриману від Виконавця послугу шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем; не використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги, або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем; не організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Інформаційних послуг Виконавця.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам тільки після письмової згоди Замовника.

5.4.2. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні.

5.4.3. Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором.

5.4.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

5.4.5. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті без попереднього попередження Замовника.

5.4.6. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.

5.4.7. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.

5.4.8. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.

5.5. Виконавець зобов’язаний:

5.5.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.

5.5.2. Негайно повідомляти Замовника про неможливість надання послуг або про технічні та інші ускладнення, що виникли в процесі надання Послуг.

5.5.3 Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг.

5.6. Виконавець визначає форми й обсяги наданих Замовником інформації, необхідних для виконання своїх зобов’язань, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних знань і практики.

5.7. У разі невиконання Замовником зобов’язань за цим договором, надання Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, що містять неправдиву інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту.

6.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

6.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.

6.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.

7.2. Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.

8.3. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання послуг інформації.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов’язаних з практичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.

8.6. Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.7. У разі, якщо Сторонам не вдалося вирішити суперечки мирним шляхом, Сторони вирішують їх в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання договору повідомляє іншу Сторону про свій намір щодо припинення дії договору не пізніше, ніж за 2 тижні. Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли його надіслано рекомендованим листом або за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Виконавець забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації і документації, отриманої від Замовника усно або письмово у зв’язку з наданням Послуг за цим Договором.

10.2. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3. Зобов’язання за цією Статтею не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей договір діє для всіх Замовників, за винятком тих, хто має чинний письмовий договір з Виконавцем.

11.2. Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця.

11.3. Акцептуванням цього Договору Замовник, як суб’єкт персональних даних, добровільно надає JK LAW свою згоду на обробку персональних даних Замовника, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, пов’язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Замовника, згідно з метою обробки персональних даних, зазначену в цьому пункті Договору та/або з метою пропозиції будь-яких нових послуг і /або встановлення ділових відносин між Замовником та JK LAW на підставі договорів предмет яких відрізняється від предмета цього Договору. Термін зберігання персональних даних Замовника становить строк дії цього Договору та 5 років з моменту його розірвання. Обсяг персональних даних Замовника, щодо яких здійснюється процес обробки персональних даних Замовника і які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається сторонами, як будь-яка інформація про Замовника та/або умови Договору, яка стала відома JK LAW при встановленні відносин з Замовником. Окрема згода Замовника на обробку персональних даних Замовника, наданої останнім згідно з умовами цього пункту, не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу персональних даних Замовника третім особам відповідно до норм статті 21 Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує, що його повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

11.3. Здійснивши Реєстрацію Замовник засвідчує свою згоду: а) на обробку та передачу своїх персональних даних з метою належного надання послуг; б) отримання Замовником від JK LAW SMS-повідомлень, дзвінків, електронних листів, повідомлень на Сайті в аккаунті Замовника, тощо з метою надання послуг; в) на запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі звернення до Замовника; г) з тим, що факт сплати Замовником будь-якої плати за Договором за зміненими JK LAW їх розмірами є фактом безумовного підтвердження погодження з розміром поточної плати та/або будь-якого іншого платежу. Здійснивши Реєстрацію Замовник засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: переліку, умов та порядку надання послуг; порядку зміни їх переліку; нормативних актів, що визначають вимоги до якості послуг; порядку та системи оплати послуг, форми розрахунків за їх надання; порядку розгляду звернень Замовників, номерів телефонів та інших засобів зв‘язку із JK LAW.

Дата публікації договору публічної оферти: ___________

Реквізити для оплати послуг

Виконавець:
Фізична особа – підприємець Курило Юлія Володимирівна,

ідентифікаційний код 2776600181,

місцезнаходження: Україна, 03035, місто Київ,

вул. Липківського Василя Митрополита,

будинок 37В, квартира 324

Р/р UA303510050000026007278195200,

Банк АТ Укрсиббанк, м. Харків, МФО 351005

Засоби зв’язку:

Телефон: +38093 3735513

Електронна пошта: welcome@jklaw.pro

Є платником єдиного податку

Оплату картами Visa і Mastercard забезпечує сервіс онлайн-платежів Portmone.com. Безпека оплати підтверджена міжнародним аудитом PCI DSS. Служба підтримки: тел. +380 (44) 2000902, support@portmone.com

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Консультація